Jak se skládal rozpočet města 2018?

Zásadní položkou jsou daňové příjmy. Ty tvoří 77 % příjmů města. Zákonem je určeno jaký díl z vybraných daní státem obce dostanou.

Největší je daň z přidané hodnoty (44 % daňových příjmů). Nezanedbatelná je rovněž daň z nemovitých věcí, na jejíž výši má vliv samo město (8,5 % daňových příjmů). Do daňových příjmů se zahrnují také místní poplatky (včetně poplatku za odpady), které z nich představují 2 %.

16 % z celkových příjmů města tvoří nedaňové příjmy (např. příjmy z pronájmu, finančního majetku, dotace na projekty nebo splátky půjček).

Dalších 6,5 % tvoří dotace na výkon státní správy.

Zcela zanedbatelnou položkou (0,5 %) jsou kapitálové příjmy (4 mil. Kč), tj. prodej investičního majetku (především pozemky).

Celkové příjmy města jsou tak ve výši 1 019 mil. Kč, z toho běžné příjmy 1 015 mil. Kč.

A jak tedy uvedené příjmy pokrývají potřeby města? Výdaje jsou v celkové výši 1 220 mil. Kč, z toho běžné výdaje 867 mil. Kč.

Z běžných výdajů se financují především provozní příspěvky příspěvkovým organizacím města (základní a mateřské školy, Domeček, Technické služby, Sociální služby, Zoopark, Knihovna, Městské lesy), dotace obchodním společnostem města na provoz sportovišť a kulturních zařízení (Kultura a sport) a ztráty MHD (Dopravní podnik), u magistrátu a jeho organizačních složek pak výdaje na platy zaměstnanců, zpracování projektů, opravy a udržování majetku města atd.

Rozdíl mezi celkovými výdaji a běžnými výdaji tvoří jednak splátka úvěru ve výši 49 mil. Kč a kapitálové výdaje ve výši 304 mil. Kč. Jsou to investiční akce města (parkoviště, silnice, chodníky, cyklostezky, další etapa úpravy okolí KaSS na Zahradní, Kamencové jezero, objekt dětské skupiny Kamenná, zateplení objektů, veřejné osvětlení, dětské hřiště, městský park, kontejnerová stání, realizace akcí v rámci participativního rozpočtu atd.).

Zdrojem financování rozvojových aktivit města je jednak provozní přebytek – tj. rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji (148 mil. Kč), jednak kapitálové příjmy (4 mil. Kč) a jednak volné zdroje města z předchozích let (v daném roce bylo zapojeno 152 mil. Kč).

Pro zajištění potřebných rozvojových aktiv města je třeba, aby provozní přebytek činil cca 20 % běžných příjmů. V rozpočtu 2018 je index provozních úspor ve výši 14,5 %. Ovšem po provedených dodatečných úpravách (dotace vrcholového sportu, delší rozložení splátek půjčky hokejovému klubu a zrušení poplatku za odpady) se snížil provozní přebytek na částku 108 mil. Kč a index klesl na necelých 11 %. Plánované rozvojové aktivity tak bude nutné omezit nebo je příp. krýt větším zapojením volných zdrojů nebo z lepšího výsledku hospodaření města za rok 2017 (pokud k němu skutečně dojde).

Z výše uvedeného vyplývá, že další snižování příjmů nebo navyšování výdajů města není v zájmu jeho zdravého hospodaření.

Vedle rozpočtu města zpracovávají své rozpočty také příspěvkové organizace a obchodní společnosti města.
Vlastimil Polívka, leden 2018